Ανακοίνωση Ακρόασης για την Εισαγωγή στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών

* Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών, θα δεχθεί μόνο μέχρι 15 σπουδαστές στο Α’ Έτος.

* Υποβολή Αιτήσεων στην Γραμματεία της Σχολής Χορού 9:00-15:00 τις καθημερινές.

* Ακροάσεις την Δευτέρα 24, την Τετάρτη 26 και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00-19:00 .Ακολουθεί προσωπική συνέντευξη με την καλλιτεχνική διευθύντρια της Σχολής.

* Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έως 19/10/2018. * Εγγραφές αμέσως μετά τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών εξετάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

  • Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και υπέχει θέση Υπεύθ.Δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα και απαραιτήτως e-mail, τηλέφωνο καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δυτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

* Απολυτήριο Λυκείου ή απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ευκρινές αντίγραφο .Για απολυτήρια της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με Λύκειο της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’βάθμιας εκπαίδευσης.

* Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές αντίγραφο.Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο απ’το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού. Σε περίπτωση που το ονμ/επώνυμο του υποψηφίου αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να συνυποβάλεται δικαιολογητικό με την απόδοσή του στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση Α.Μ.Κ.Α.)

  • Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά, δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους.
  • Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι :
    Κλασσικό Μπαλέτο
    Σύγχρονος Χορός
    Αυτοσχεδιασμός

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση 6936869091

 

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu