Υποτροφίες Μουσικής Γεωργίου και Μαρίας Βεργωτή 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗ

Ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών – 1871», προς εκπλήρωση των διατάξεων και επιθυμιών της αείμνηστης Μαρίας Βεργωτή, προκηρύσσει τις ακόλουθες υποτροφίες στο όνομα Γεωργίου και Μαρίας Βεργωτή για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020:

 • Υποτροφίες σπουδών για μελετηρούς και προικισμένους σπουδαστές μουσικής της Μέσης και Ανωτέρας Σχολής του Ωδείου Αθηνών διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.
 • Υποτροφία για την παρακολούθηση μαθημάτων τελειοποίησης ή πρακτικών ασκήσεων μεταπτυχιακού ή μεταδιπλωματικού επιπέδου σε ιδιαίτερα προικισμένο μουσικό, απόφοιτο του Ωδείου Αθηνών, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Όροι συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατηγορία Α.

  • Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά κατόπιν ακρόασης ενώπιον Κριτικής Επιτροπής και αφορούν σπουδές πλήρους παρακολούθησης στο Ωδείο Αθηνών.
 • Κατά την ακρόαση οι υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιάσουν από μνήμης έργα δύο διαφορετικών εποχών συνολικής διάρκειας μέχρι 15 λεπτών.
 • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα ελεύθερων σπουδών, σπουδές εξ αποστάσεως ή σπουδές μερικής παρακολούθησης.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμένοι στα μαθητολόγια του Ωδείου Αθηνών  κατά την ακρόαση.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αριστεύσει στις μουσικές σπουδές τους κατά το αμέσως προηγούμενο της ακρόασης εκπαιδευτικό έτος.
  • Η αίτηση συμμετοχής στις ακροάσεις θα πρέπει να προσυπογράφεται από τον διδάσκοντα του υποψήφιου στο ειδικό μάθημα.
  • Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία από τα οποία να εμφαίνεται η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου ή, σε περίπτωση ανηλίκου, της οικογένειάς του.
  • Η φυσική παρουσία των υποψηφίων στην ακρόαση είναι υποχρεωτική. Αιτήσεις που βασίζονται σε ηλεκτρονικά μέσα όπως ηχογραφήσεις, βίντεο κ.λπ. δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • Η αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται στη Γραμματεία του Ωδείου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019. Η ακρόαση των υποψηφίων που πληρούν τα ως άνω προαπαιτούμενα θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στους χώρους του Ωδείου Αθηνών.
 • Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στη Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών, καθημερινές στο τηλ. 2107240673.

Όροι συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατηγορία Β.

 • Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά κατόπιν ακρόασης ενώπιον Κριτικής Επιτροπής.
 • Κατά την ακρόαση οι υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιάσουν από μνήμης έργα τριών διαφορετικών εποχών συνολικής διάρκειας μέχρι 30 λεπτών.
 • Υποψηφιότητα για την υποτροφία μπορούν να υποβάλλουν αριστούχοι απόφοιτοι των μουσικών σχολών του Ωδείου Αθηνών οι οποίοι διαθέτουν ήδη εγγραφή ή προέγκριση εγγραφής σε εκπαιδευτικό φορέα παροχής σπουδών μεταπτυχιακού ή μεταδιπλωματικού επιπέδου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 • Στις ειδικές περιπτώσεις προγραμμάτων σπουδών τελειοποίησης εκτός επίσημου εκπαιδευτικού φορέα, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν αριστούχοι απόφοιτοι των μουσικών σχολών του Ωδείου Αθηνών επί τη βάσει απλής επιστολής του διδάσκοντα της επιλογής τους, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω διδάσκων αποδέχεται τον υποψήφιο ως μελλοντικό σπουδαστή του.
  • Η φυσική παρουσία των υποψηφίων στην ακρόαση είναι υποχρεωτική, και αιτήσεις που βασίζονται σε ηλεκτρονικά μέσα όπως ηχογραφήσεις, βίντεο κ.λπ. δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
  • Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, β) δύο συστατικές επιστολές από μουσικές προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, γ) στοιχεία από τα οποία να εμφαίνεται η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου ή, σε περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου, της οικογένειάς του.
  • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει ανάλογη υποτροφία από άλλο φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια περίοδο  φοίτησης. Σε περίπτωση που, μετά την απόκτηση υποτροφίας Γεωργίου και Μαρίας Βεργωτή, ο υπότροφος εξασφαλίσει και άλλη υποτροφία για την ίδια περίοδο φοίτησης, οφείλει να ενημερώσει αμέσως το Ωδείο Αθηνών.
 • Η αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@athensconservatoire.gr  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Η ακρόαση των υποψηφίων που πληρούν τα προαπαιτούμενα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 στους χώρους του Ωδείου Αθηνών.
 • Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στη Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών, καθημερινές στο τηλ. 2107240673 είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@athensconservatoire.gr

Οι υποτροφίες υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗ, ως ισχύει για το αντίστοιχο διδακτικό έτος.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu