ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Πραγματοποίηση επειγουσών επεμβάσεων στον Α’ όροφο του κτιρίου του Ωδείου Αθηνών»
18 Μαρτίου 2020

Περιληπτική Διακήρυξη

Το Ωδείον Αθηνών

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Πραγματοποίηση επειγουσών επεμβάσεων στον Α’ όροφο του κτιρίου του Ωδείου Αθηνών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

1.      Αναθέτουσα Αρχή: Ωδείον Αθηνών

2.      Διεύθυνση: Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19

3.      Τηλέφωνο: 210 7240673 – Φαξ: 210 7211530

4.      Τίτλος: «Πραγματοποίηση επειγουσών επεμβάσεων στον Α’ όροφο του κτιρίου του Ωδείου Αθηνών»

5.      Υπηρεσίες:

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες που κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες (CPV):

45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων,
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

6.      Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι

  • α . Στεγανοποίηση πλάκας οροφής 1ου ορόφου (ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) : Αντικατάσταση της σήμερα διάτρητης υδραυλικής μόνωσης του δώματος επιφάνειας 4.500τ.μ.,  ώστε να αποτραπούν περαιτέρω φθορές στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου, και να καταστεί δυνατή η επισκευή αιθουσών διδασκαλίας του α΄ ορόφου που σήμερα παραμένουν αχρησιμοποίητες λόγω εκτεταμένων φθορών από υγρασία.
  • β. Αναδιάταξη/ πλήρης ανακαίνιση των δυο συγκροτημάτων WC  και των βοηθητικών χώρων του 1ου ορόφου, επιφάνειας περίπου 110τ.μ. έτσι ώστε:
  • να βελτιωθεί η υγιεινή των υπαρχουσών πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων και να συγκεντρωθούν όλοι οι χώροι υγιεινής σε μία πτέρυγα
  • να δημιουργηθούν, στην ίδια πτέρυγα, WC για ΑΜΕΑ και για παιδιά μικρής ηλικίας, που σήμερα δεν υπάρχουν
  • να δημιουργηθούν πρόσθετοι χώροι εργασίας στη δεύτερη πτέρυγα
  • γ. Αποκατάσταση λειτουργικότητας αιθουσών διδασκαλίας του 1ου ορόφου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής.

7.      Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

8.      Συνολικός προϋπολογισμός: 701.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% )

9.      Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 180 ημέρες από την υπογραφή της.

9.    Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 14.032,26 €.

10.   Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), Κωδικός έργου 2019ΣΕ01400019, από το ΠΔΕ για το εγκεκριμένο με Τεχνικό Δελτίο με ποσό 494.000€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 612.560,00 €, ενώ το υπερβάλλων κόστος που τυχόν προκύψει θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Ωδείου.

11.   Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19 και στο τηλέφωνο 210 7240673 e-mail: sdourountaki@athensconservatoire.gr , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.athensconservatoire.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )

12.     Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/03/2020 και ώρα 14.00
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/04/2020 και ώρα 14.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 08/04/2020 και ώρα 14.00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

13.     Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

14.     Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

15.     Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού >> κατεβάστε το pdf

 


«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» MIS 5003652
25 Νοεμβρίου 2019

 


 

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu