ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2022

24 Ιουνίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:  σε PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ:  σε PDF

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  σε PDF

ΕΕΕΣ:  σε PDF  |  σε μορφή XML

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  σε PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  σε PDF  |  σε επεξεργάσιμη μορφή Word

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ:  σε PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:  σε PDF  |  σε επεξεργάσιμη μορφή Word

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  σε PDF  |  σε επεξεργάσιμη μορφή Word

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  σε PDF  |  σε επεξεργάσιμη μορφή Word

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:  σε PDF  |  σε επεξεργάσιμη μορφή Word

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞHΣ: σε PDF

 

4 Μαρτίου 2022

Υπηρεσίες υποστήριξης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος της Ορχήστρας Academica του Ωδείου Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής-Παράταση Πράξης» Για το Υποέργο 2 «Υπηρεσίες υποστήριξης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος της Ορχήστρας Academica του Ωδείου Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και επέκταση στην Περιφέρεια Αττικής του καλλιτεχνικού προγράμματος της ορχήστρας Academica του Ωδείου Αθηνών» MIS 5003006

Διακήρυξη ΑΔΑΜ: κατεβάστε το pdf

Περίληψη Διακήρυξης: κατεβάστε το pdf

Έγγραφο ΕΕΕΣ / Έντυπο ΤΕΥΔ: κατεβάστε το pdf

‘Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς: κατεβάστε το pdf

‘Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξργάσιμη μορφή: κατεβάστε το Word

Ενημέρωση Ορθής Υποβολής Προσφορών: κατεβάστε το pdf

ΕΤΟΥΣ 2021

11 Οκτωβρίου 2021

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” Υποέργο 4 της πράξης “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” MIS 5003652

Υπόδειγμα βιογραφικού: κατεβάστε το pdf

Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών: κατεβάστε το pdf

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων: κατεβάστε το pdf

Προκήρυξη σύμβασης: κατεβάστε το pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης: κατεβάστε το pdf

Τεχνική Έκθεση: κατεβάστε το pdf

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: κατεβάστε το pdf

Περίληψη Διακήρυξης: Κατεβάστε το pdf

Διευκρινίσεις επί του Διαγωνισμού: Κατεβάστε το pdf 

 

 

12 Απριλίου 2021

Αίτημα Ανάρτησης: κατεβάστε το pdf

12 Απριλίου 2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού: κατεβάστε το pdf

ΕΤΟΥΣ 2020

26 Αυγούστου 2020

Ανακοινώνεται η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του Διαγωνισμού 90800 την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με το αρχείο που βρίσκεται εδώ.

26 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ >>  κατεβάστε το pdf

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ» Υποέργο 3 της πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» MIS 5003652
25 Μαίου 2020

ΕΤΟΥΣ 2018/19

Ξεκινούν οι «Αττικές Διαδρομές Μουσικής», με καλλιτεχνικά προγράμματα της ορχήστρας Academica του Ωδείου Αθηνών και χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»  2014-2020.

Ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείoν Αθηνών – 1871» θα υλοποιήσει τη Πράξη «Ενίσχυση και επέκταση στην Περιφέρεια Αττικής του καλλιτεχνικού προγράμματος της ορχήστρας Academica του Ωδείου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5003006 και προϋπολογισμό 723.160,50 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην διαμόρφωση και καθιέρωση ενός ευρύτερου δικτύου πολιτιστικής επικοινωνίας που, μέσα από την υλοποίηση ενός φιλόδοξου τριετούς μουσικού προγράμματος με γενικό τίτλο «Αττικές Διαδρομές Μουσικής», θα συνδέει περιοχές της Περιφέρειας Αττικής με το κέντρο αλλά και μεταξύ τους.

Η πράξη εστιάζει στην ανάδειξη της δημόσιας αξίας του Πολιτισμού, τόσο στον τομέα της κλασσικού μουσικού ρεπερτορίου όσο και της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτισμού και του μητροπολιτικού ρόλου της Περιφέρειας Αττικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων.

Ανακοινώσεις

  • Περίληψη Διακήρυξης, Υπηρεσίες Παραγωγής | 12 Ιανουαρίου 2018 > (αρχείο pdf)
  • Περίληψη Διακήρυξης, Υπηρεσίες Παραγωγής | 03 Ιανουαρίου 2019 > (αρχείο pdf)

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu