ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α. Δήλωση Βασικών Στοιχείων

(* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β. Δήλωση Μαθημάτων

1ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα

2ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα

3ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα

4ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα

5ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα


1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ


1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

3. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

4. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

5. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

6. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

7. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

8. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

9. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

10. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (*)

(*) (UPLOADING ΑΡΧΕΙΟΥ - ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ PDF, JPEG, PNG)

Ο αιτών-δηλών αιτούμαι την εγγραφή μου στις Σχολές του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου ‘Ωδείον Αθηνών – 1871’ και δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) είμαι υγιής β) τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτησή μου είναι ακριβή γ) έλαβα γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ωδείου Αθηνών και των Σχολών του, τον οποίο ανεπιφύλακτα αποδέχομαι. Επίσης, ρητά δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για την τηρούμενη από τον Μουσικό και Δραματικό Σύλλογο «Ωδείον Αθηνών – 1871» Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών και συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των κάτωθι δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων μου για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πολιτικής αυτής. Τέλος, με την υπογραφή της παρούσας αίτησης παρέχω την πλήρη συγκατάθεσή μου α) για την αποστολή ενημερωτικού εγγράφου (newsletter) σχετικά με τις εκπαιδευτικές και εν γένει πολιτιστικές δράσεις του Ωδείου Αθηνών στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και β) τη χρήση της εικόνας μου (φωτογραφία) για τις ανάγκες έκδοσης και λειτουργίας της σπουδαστικής ταυτότητας του Ωδείου Αθηνών (τόσο σε φυσικό αρχείο όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ (*)

(*) (UPLOADING ΑΡΧΕΙΟΥ - ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ JPEG, PNG)

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu