ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

ΜΕΡΟΣ Α. Δήλωση Βασικών Στοιχείων

(* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΜΕΡΟΣ Β. Δήλωση Μαθημάτων

1ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα

2ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα

3ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα

4ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα

5ο Ειδικό Όργανο/Μάθημα


1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ


1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

3. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

4. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

5. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

6. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

7. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

8. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

9. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

10. ΓΕΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (*)

(*) (UPLOADING ΑΡΧΕΙΟΥ - ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ PDF, JPEG, PNG)

Ο αιτών-δηλών γονέας έχων τη γονική μέριμνα / επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μου, και τη συναίνεση του έτερου γονέα, αιτούμαι την εγγραφή του στις Σχολές του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου ‘Ωδείον Αθηνών – 1871’ και δηλώνω υπεύθυνα: α) Ότι κατά την παραμονή του παιδιού μας στους χώρους του Ωδείου Αθηνών, θα ασκείται ανελλιπώς η προσήκουσα εποπτεία του (επιτήρηση, προφύλαξη, παραλαβή από το μάθημα) είτε από αμφότερους από κοινού, είτε από έναν από εμάς, είτε από κάποιον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό μας. β) Ότι το τέκνο μας είναι υγιές και γ) Ότι λάβαμε γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ωδείου Αθηνών και των Σχολών του, τον οποίο ανεπιφύλακτα αποδεχόμαστε. Επίσης, ρητά δηλώνουμε ότι έχουμε ενημερωθεί πλήρως για την τηρούμενη από τον Μουσικό και Δραματικό Σύλλογο ‘Ωδείον Αθηνών – 1871’ Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών και συναινούμε ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία τόσο των κάτωθι δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων γονέα και τέκνου για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πολιτικής αυτής. Τέλος, με την υπογραφή της παρούσας αίτησης παρέχουμε την πλήρη συγκατάθεσή μας α) για την αποστολή ενημερωτικού εγγράφου (newsletter) σχετικά με τις εκπαιδευτικές και εν γένει πολιτιστικές δράσεις του Ωδείου Αθηνών στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και β) τη χρήση της εικόνας του τέκνου μας (φωτογραφία) για τις ανάγκες έκδοσης και λειτουργίας της σπουδαστικής ταυτότητας του Ωδείου Αθηνών (τόσο σε φυσικό αρχείο όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ (*)

(*) (UPLOADING ΑΡΧΕΙΟΥ - ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ JPEG, PNG)

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu