ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ

Η ομαδική διδασκαλία πιάνου εφαρμόστηκε αρχικά σε ενήλικες στις Η.Π.Α. ήδη από τη τη δεκαετία του 1930. Η ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της παιδαγωγικής του πιάνου επέτρεψε την εφαρμογή της ομαδικής διδασκαλίας σε πολλά ηλικιακά επίπεδα με διαφορετική μαθησιακή στόχευση (για παράδειγμα, για αποτελεσματικότερη διδασκαλία πιανιστικών δεξιοτήτων, όπως η εναρμόνιση, ο αυτοσχεδιασμός, η prima vista κ.λπ., για βελτίωση τεχνικών δεξιοτήτων, για συμμετοχή σε μουσική ομάδα κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις κινητικές δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία η διδασκαλία του ομαδικού πιάνου να αποτελεί καινοτόμα πρακτική, η οποία εφαρμόζεται εκτεταμένα όχι μόνο σε Αμερικανικές αλλά και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Μουσικές Σχολές (Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία κ.λπ), αφού επιτρέπει την πολυεπίπεδη μουσική καλλιέργεια των νέων μαθητών. Ταυτόχρονα, με την εκτεταμένη χρήση – στα πρώτα στάδια εκμάθησης του ομαδικού πιάνου – μεθοδολογιών άτυπης μάθησης και αυτοσχεδιασμού, επιτρέπει τη δυνατότητα διδασκαλίας πιάνου και στην προσχολική ηλικία (4 – 6 ετών).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας πιάνου είναι τα εξής:

  • δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικό μουσικό δρώμενο από την αρχή της μαθησιακής εμπειρίας – ανάπτυξη ρυθμικής σταθερότητας,
  • διεύρυνση των ακουστικών εμπειριών – μεγαλύτερη καλλιέργεια της ακουστικής αγωγής – ανάπτυξη της κριτικής ακοής,
  • αυτοπεποίθηση στη μουσική εκτέλεση μέσω της συμμετοχής σε  ομάδα,
  • πολυεπίπεδη παρουσίαση νέων εννοιών, αφού οι μαθητές μαθαίνουν τις έννοιες τόσο από την παρουσίαση του δασκάλου όσο και από τους συμμαθητές τους,
  • δημιουργούνται καλύτερες βάσεις για αποτελεσματική επίβλεψη εξάσκησης και για ανάπτυξη τεχνικών λύσεων προβλημάτων,
  • διευρύνεται ο χρόνος συγκέντρωσης, λόγω της ποικιλίας των ακουστικών ερεθισμάτων (κυρίως σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες),
  • ενισχύεται η κατανόηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων, όπως αρμονία, prima vista κ.λπ.,
  • αναπτύσσεται η ομαδική μουσική δημιουργία, ενισχύοντας το εσωτερικό κίνητρο εκμάθησης οργάνου.
Ομαδικό πιάνο για παιδιά 4-5 χρονών

Τα μαθήματα αυτά περιλαβάνουν δραστηριότητες που εστιάζουν στην ενδυνάμωση της ακουστικής αγωγής, την εκμάθηση κομματιών με προσέγγιση άτυπης μάθησης (δηλαδή “με το αυτί”), την ομαδική εκτέλεση μουσικής με χρήση των πλήκτρων και των ξύλινων στοιχείων του πιάνου ή ακόμη και άλλων κρουστών οργάνων, την εκτεταμένη χρήση αυτοσχεδιασμού ως παιδαγωγικό και εκφραστικό εργαλείο, την βιωματική εισαγωγή στη μουσική σημειογραφία και τη μουσική θεωρία, και την σωστή τοποθέτηση και χρήση του σώματος για τη βέλτιστη παραγωγή ήχου.

Ομαδικό πιάνο για παιδιά 6-7 χρονών

Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες επικεντρωμένες στην ανάπτυξη πιανιστικών και μουσικών δεξιοτήτων όπως ακουστική αγωγή, ρυθμική αγωγή, τεχνική βελτίωση, διδασκαλία της prima vista και των τεχνικών ομαδικού παιξίματος και συνοδείας. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία ανάγνωσης παρτιτούρας, και περιλαμβάνουν δραστηριότητες στοχευμένου αυτοσχεδιασμού και τη δυνατότητα ομαδικής εκτέλεσης πολυάριθμων μεταγραφών από όλα τα είδη του μουσικού ρεπερτορίου. Ακόμη περιλαμβάνουν την εισαγωγή διαθεματικών ενοτήτων που εντάσσουν το μάθημα του πιάνου στο γενικότερο πλαίσιο μαθησιακών εμπειριών του παιδιού, όπως για παράδειγμα μελοποίηση στίχων [γλώσσα], ρυθμικά και πολυρρυθμικά σχήματα [μαθηματικά], καθώς και συνθετικοί πειραματισμοί με γραφικές παρτιτούρες [εικαστικά].

Επιστημονική επίβλεψη: Δρ. Αθηνά Φυτίκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Διδασκαλία : Βάσια Ηλιάδη


 

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu